بتا - پارتیشن دو جداره آلومینیوم و شیشه / آلومینیوم ، پانل چوبی و شیشه

آلفا - پارتیشن دو جداره پانل چوبی و شیشه

لاندا - پارتیشن تک جداره آلومینیوم و شیشه

پارتیشن اداری

بتا - پارتیشن دو جداره آلومینیوم و شیشه / آلومینیوم ، پانل چوبی و شیشه

آلفا - پارتیشن دو جداره پانل چوبی و شیشه

لاندا - پارتیشن تک جداره آلومینیوم و شیشه

پارتیشن اداری