گالری ما

اطلاعات تماس

1 27

ویژگی های انواع میز که شامل میز اداری و میز مدیریت و

ﻟﺒﻪ ﺟﻠﻮﯾﯽ برای میز و میز اداری و میز مدیریت و…. ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﻟﺒﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه ﻟﺒﻪ ﺟﻠﻮﯾﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻟﺒﻪ ﻋﻘﺒﯽ میز ﻟﺒﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﺒﻪ ﺟﻠﻮﯾﯽ ﻟﺒﻪ ﻋﻘﺒﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺳﻄﺢ ﮐﺎر ﻣﯿﺰ و میز اداری و میز مدیریت و…. ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﯾﯽ اﺻﻠﯽ ﻣﯿﺰ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ اﻓﻘﯽ اﺳﺖ نامیده می شود.

ارﺗﻔﺎع ﺳﻄﺢ ﮐﺎر میز و میز اداری و میز مدیریت و …. ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻮدی اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺷﺪه از زﻣﯿﻦ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﮐﺎر در ﻟﺒﻪ

ﺟﻠﻮﯾﯽ است.

 

الزامات ایمنی برای ابعاد انواع میز که شامل میز ادرای و میز مدیریت و لبه ها و گوشه های گرده 

میز شامل موارد زیر است:

 

  • وﺳﺎﯾﻞ ﺗﺮاز ﮐﺮدن ﮐﻠﯿﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﯾﺮاق آﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮدن ﺗﺮاز انواع ﻣﯿﺰ که شامل میز اداری و میز مدیریت و… اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.
  • ﺳﻄﺢ ﮐﺎر ﻣﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺘﻮاﻧﺪ آراﯾـﺶ اﯾﻤـﻦ و اﻧﻌﻄـﺎف ﭘـﺬﯾﺮی

ﺑـﺮای ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ(ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر)  ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ، ﺗﻠﻔﻦ، اﺳﻨﺎدو ﻣﺪارک و ﺳﺎﯾﺮﻣﻠﺰوﻣﺎت اداری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 

ﺟﻬﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﯾﻨﮑﻪ در انواع میز که شامل میز اداری و میز مدیریت ﭼﯿﺪﻣﺎن اﯾﻤﻦ و

اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻣـﺪﻧﻈﺮ ﻗـﺮار گیرد.

    •  در انواع  میز که شامل میز مدیریت و میز اداری و… ﭼﯿﺪﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﻓﻮق

(ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤـﺎﯾﺶ، ﺻـﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿـﺪ، ﺗﻠﻔـﻦ، اﺳـﻨﺎدو  ﻣـﺪارک و ﺳـﺎﯾﺮ ﻣﻠﺰوﻣﺎتاداری)در ﺑﺎﻻی ﻫﺮﻗﺴﻤﺖ ﺳﻄﺢ ﮐﺎر

  • در میز ﻓﺎﺻﻠﻪ دﯾﺪ ﻟﺤﺎظ ﺷﻮد.
    • ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺗﺎ ۱۵۰ ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ آزاد در ﺟﻠﻮی ﻫﺮ وﺳﯿﻠﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.اﯾﻦ ﻓﺎﺻـﻠﻪ آزادﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ دﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﭻ دﺳﺖ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ.در میزﻫﯿﭻ ﻗﺴﻤﺘﯽ از وﺳﺎﯾﻞ و ﻣﻠﺤﻘﺎت آن ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺳﻄﺢ ﮐﺎر آوﯾﺰان ﺑﺎﺷﺪ .

میز اداری

 

پارتیشن,پارتیشن اداری,پارتیشن شیشه ای,پارتیشن آلومینیومی,پارتیشن چوبی,میز و صندلی اداری,مبلمان اداری,پارتیشن تک جداره,پارتیشن دو جداره,میز و کتابخانه اداری,پارتیشن اداری و دیوارپوش,معماری داخلی 

امتیاز شما به این مقاله