بیمارستان میلاد

شرکت پترو تار

شرکت حمل و نقل پرواز

شرکت لیو

سیما آرا

سپهر تجارت شرق

پروژه رستا ایمن دارو

فرمانداری پردیس

دانشگاه علامه طباطبایی